Olsztyn: ewolucja mapy pamięci miasta (od połowy XIV do początków XXI wieku)

Rodzaj projektu: indywidualny projekt badawczy
Miejsce: Berlin
Termin: 2018

Celem niniejszego projektu jest powstanie monografii pod roboczym tytułem: „Olsztyn: ewolucja mapy pamięci miasta (od połowy XIV do początków XX I wieku)”. Punkt wyjścia stanowi esej „Olsztyn: ewolucja mapy pamięci miasta (od połowy XIV do połowy XX w.) i próba jej (od-) czytania” powstały w ramach projektu „Kultury pamięci Olsztyna”. Autor zamierza w trakcie realizacji projektu poszerzyć zarówno granice chronologiczne badań (o okres od 1945 r. do współczesności), jak i bazę źródłową oraz odniesienia porównawcze (wybrane aspekty kultury pamięci w innych, głównie podległych wpływom niemieckiej kultury, miastach Środkowowschodniej Europy,). Poruszana tematyka nie była do tej pory przedmiotem całościowych, przekrojowych ujęć. Metodologicznie praca będzie się opierać na warsztacie historii kultury pamięci, z którym autor miał szansę zapoznać się dzięki udziałowi w projekcie CBH „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”. Pozwoli to na wykorzystanie szeregu kategorii analitycznych do badań nad miejską kulturą pamięci Olsztyna, a także refleksji porównawczych dotyczących tej tematyki w odniesieniu do innych miast. Poza tym autor projektu zamierza dokonać systematycznej analizy hodonomastycznej ewolucji nazw ulic Olsztyna od epoki późnego średniowiecza do czasów współczesnych jako istotnego elementu przekształceń mentalnej mapy pamięci miasta. Oprócz zespołów aktowych (przede wszystkim dokumenty administracji państwowej i municypalnej przechowywane w Archiwum Państwowym w Olsztynie i Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlin-Dahlem) podstawę bazy źródłowej stanowić będzie niemiecko- i polskojęzyczna prasa, wspomnienia i pamiętniki, a także wybrane typy źródeł ikonograficznych – np. zdjęcia i pocztówki będące istotnymi mediami kultury pamięci w epoce nowoczesności.