WARUNKI UCZESTNICTWA 2019

Kto jest uprawniony do uczestnictwa w konkursie?

Do konkursu można zgłaszać prace, obronione w okresie od 10 września 2018 r. do 6 września 2019 r. Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno autorki i autorzy prac, jak również ich recenzentki i recenzenci.

Jakie dokumenty należy przesłać?
 
Prace doktorskie:
  • tekst pracy doktorskiej - zarówno w wersji cyfrowej jako dokument w formacie pdf na USB, jak również w wersji papierowej
  • kopię (nie uwierzytelnioną) dyplomu nadania tytułu doktorskiego względnie tymczasowe poświadczenie obrony pracy doktorskiej z adnotacją o dacie ustnego egzaminu oraz nadania tytułu jako dokument w formacie pdf
  • kopię (nie uwierzytelnioną) recenzji pracy doktorskiej jako dokument w formacie pdf
  • abstrakt pracy doktorskiej (maks. 1.000 znaków ze spacjami) jako dokument w formacie pdf
  • tabelaryczny życiorys (maks. 1 strona) bez fotografii jako dokument w formacie pdf
Prace magisterskie:
  • tekst pracy magisterskiej - zarówno w wersji cyfrowej jako dokument w formacie pdf na USB, jak również w wersji papierowej
  • kopię (nie uwierzytelnioną) recenzji pracy magisterskiej wraz z oceną lub w przypadku gdy nie są one jeszcze dostępne co najmniej jedno pisemne stanowisko recenzenta/ki pracy jako dokument w formacie pdf
  • abstrakt pracy magisterskiej (maks. 1.000 znaków ze spacjami) jako dokument w formacie pdf
  • tabelaryczny życiorys (maks. 1 strona) bez fotografii jako dokument w formacie pdf

Kiedy upływa termin nadsyłania prac?

Koniec rekrutacji na tegoroczny konkurs Naukowej Nagrody Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej upływa z dniem 10 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Do kogo należy przesłać dokumenty?
Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów konkursowych na adres:
      Centrum Badań Historycznych Berlin Polskiej Akademii Nauk
      Hasło „Wissenschaftlicher Förderpreis 2019“
      Majakowskiring 47
      13156 Berlin
 
Na adres pocztowy prosimy przesłać pracę doktorską / magisterską w wersji papierowej oraz w formacie pdf na USB.
Dodatkowo prosimy o przesłanie wszystkich wymienionych dokumentów w formacie pdf na podany adres mailowy: olga.paczynska@cbh.pan.pl
 

Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

O przyznaniu Nagrody zdecydują fachowe gremia jesienią 2019 r. Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi w grudniu 2019 r.

Wykorzystanie danych:
Poprzez uczestnictwo w konkursie Naukowej Nagrody Ambasadora wyrażają Państwo zgodę na opublikowanie nazwiska autora, tytułu i abstraktu pracy w prezentacji wyników konkursu przez Centrum Badań Historycznych Berlin Polskiej Akademii Nauk. Informacje te będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celach marketingowych Naukowej Nagrody Ambasadora.
Nadesłane prace (oraz dokumenty aplikacyjne i nośniki cyfrowe) są archiwizowane w Centrum Badań Historycznych Berlin Polskiej Akademii Nauk i nie podlegają zwrotowi.
Dochodzenie racji drogą prawną jest wykluczone.

Kontakt: Olga Paczyńska